Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU FOTOKATURY.PL

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Właściciel ustala niniejszym Regulamin w brzmieniu wskazanym poniżej.

§ 1

Słownik pojęć

    Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Właściciel/Administrator – podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem www.fotokatury.pl, to jest osoba prywatna znana jako InterPolska.NET Jakub Zieliński, zamieszkały w Łodzi.
 2. Cookies – małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. Fotokatura - połączenie dwóch zdjęć na zasadzie fotomontażu. Na jednym ze zdjęć musi się znaleźć głowa osoby, którą użytkownik chce umieścić.
 4. Formularz rejestracyjny - dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do rejestracji konta Użytkownika w Serwisie.
 5. Konto – dokument elektroniczny, który powstaje na skutek rejestracji Użytkownika w Serwisie. W ramach Konta Użytkownik może dodać dane osobowe takie jak Nick, Opis Użytkownika jak również dane kontaktowe np. email, telefon, numer GG.
 6. Profil Standard – bezpłatny profil Użytkownika.
 7. Profil Premium – płatny profil Użytkownika.
 8. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela/Administratora.
 9. Serwis – portal fotokatury.pl, dostępny pod adresem www.fotokatury.pl.
 10. Tekstokatura – słowny komentarz do fotokatury umieszczonej w Serwisie.
 11. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawarta pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem.
 12. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela, za pośrednictwem Serwisu,
 13. Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu (użytkownik indywidualny) lub w imieniu osoby prawnej (użytkownik instytucjonalny), która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu fotokatury.pl.
 2. Rejestracja w serwisie  jest darmowa (za wyjątkiem profilu Premium) i ogólnodostępna.
 3. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.
 4. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu.
 6. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
 8. Wszystkie treści zamieszczone przez użytkowników w Serwisie są ich autorstwa i przedstawiają wyłącznie ich opinie.
 9. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:  
  1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz
  3. ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
 10. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów oraz, że utwory te nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność).
 11. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w Serwisie utworów, o ile obowiązek ich uiszczania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 12. Użytkownik udziela Właścicielowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów promocyjnych i reklamowych.
 13. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu do rozsyłania spamu lub reklamowania produktów i usług oraz stron internetowych. Każdy link zewnętrzny nie służący do pokazania swoich prac lub uzasadnienia swoich wypowiedzi także może być uznany za spam. Reklama może zostać umieszczona w Serwisie tylko za wcześniejszą zgodą administracji. Zgodę na publikację można uzyskać kontaktując się z nami pod adresem kontakt@fotokatury.pl
 14. Użytkownik, który nie przestrzega postanowień Regulaminu  zostanie  odcięty od dostępu do Serwisu.
 15. Użytkownik, który rejestruje się w Serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail na podany przy rejestracji adres e-mail. Wiadomości te mogą zawierać informacje o aktywności innego użytkownika w temacie założonym przez Użytkownika, informacje o prywatnej wiadomości pozostawionej przez innego użytkownika Serwisu, lub informacje o zmianie Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości – Administrator oświadcza, iż na podany przez Użytkownika przy rejestracji  adres e-mail nie będą przychodziły wiadomości o charakterze reklamowym – za wyjątkiem informowania przez Administratora o własnych działaniach – w tym reklamowych.
 16. Rejestracja w Sewisie jest równoznaczna z zaakceptowaniem postanowień tego regulaminu.

 

§3

Oferowane funkcjonalności w ramach Serwisu.

 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu:
  1.  połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies,
  3.  konto poczty e-mail.
 2. Za pomocą Serwisu, niezależnie od wybranego Profilu (Premium lub Standard) Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących Usług:
  1. Umieszczania własnych  fotokatur wraz z oryginalnym zdjęciem ( wymagane jest jego podpisanie oraz wskazanie do kogo należy  oryginalne zdjęcie).
  2. Głosowania  na zamieszczone w Serwisie fotokatury innych użytkowników,
  3. Pisania  komentarzy do zamieszczonych fotokatur zwany dalej tekstokatury,
  4. Brania udziału w konkursach.
 3. W ramach Profilu Premium Użytkownik otrzymuje dodatkowo możliwość:
  1. Ujawniania swoich danych innym użytkownikom (nr GG, telefon, skype),
  2. Ujawnienia swojego opisu (do 500 znaków)
  3. Wgranie swoje CV, by pracodawca mógł je obejrzeć
  4. Inne zostaną ujawnione, jeśli konto PREMIUM powstanie
 4. Po dodaniu fotokatury przez Użytkownika jest ona następnie akceptowana przez Administratora, zostaje umieszczona w dziale „GŁOSUJ”. W sytuacji, gdy fotokatura Użytkownika uzyska „SUKCES” tj. określoną  ilość głosów na plusie, zostaje przeniesiona na „Stronę główną” i na stronę „TOP 20” o ile ilość punktów uzyskanych w drodze głosowania innych użytkowników kwalifikuje daną fotokaturę do „TOP 20”.
 5. Zasady dodawania fotokatur wyjaśnione zostały pod adresem: www.fotokatury.pl/informacje/jak-dziala

 

§ 4

Płatność

 1. Usługi dostępne w Serwisie mają charakter darmowy (profil Standard) lub odpłatny (Profil Premium).
 2. Właściciel zobowiązuje się do wyraźnego odróżniania Usług odpłatnych od Usług darmowych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Użytkownik nie może zostać obciążony opłatą za Usługę odpłatną, na której otrzymywanie nie wyraził wyraźnej zgody.
 4. Właściciel zastrzega sobie możliwość wprowadzania opłat od dowolnych Usług w Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że o wszelkich zmianach dotyczących zasad płatności za Usługi Użytkownik zostanie powiadomiony w formie wiadomości elektronicznej przesłanej przez Właściciela na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym.
 5. O  wprowadzeniu opłatności za usługę oferowaną dotychczas nieodpłatnie, Użytkownik zostanie powiadomiony z odpowiednim 14-dniowym  wyprzedzeniem (na podany przy rejestracji adres e-mail), tak aby umożliwić mu powzięcie swobodnej decyzji w zakresie dalszego  korzystania z usług Serwisu. 
 6. W przypadku niepodjęcia pozytywnej decyzji o skorzystaniu z wersji odpłatnej serwisu, lub bezczynności Użytkownika w tym zakresie domniemywa się, że Użytkownik nie chce korzystać z odpłatnej usługi oferowanej przez Właściciela. W takim wypadku po upływie okresu o którym mowa powyżej (14 dni) usługa zostanie wyłączona, a Użytkownik będzie mógł –  w ramach posiadanego konta – nadal korzystać z tych usług Serwisu, które są oferowane bezpłatnie.
 7. Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników, o każdorazowej zmianie Użytkownik będzie informowany – z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 8. Jeśli zmiana funkcjonalności Serwisu wiązać się będzie z wprowadzeniem odpłatności – stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6 i 7 § 4 Regulaminu tj. bezczynność lub niewyrażenie zgody przez Użytkownika nie wiąże się z koniecznością ponoszenia jakiejkolwiek odpłatności.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości iż w pewnych wypadkach jego brak akceptacji w zakresie zmiany funkcjonalności Serwisu wiązać się będzie z niemożnością korzystania przez niego z Serwisu.
 10. Skorzystanie z możliwości założenia Profilu Premium oznacza obowiązek uiszczenia odpłatności z tego tytułu w wysokości 50 PLN rocznie.

 

§5

Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik niniejszym zobowiązuje się do:
  1. niezamieszczania w Serwisie prac, które nie są jego autorstwa, lub co do których ich  autor nie wyraził zgody na publikację.
  2. niekorzystania z jakichkolwiek nielegalnie pobranych elementów, w tym w szczególności pochodzących z płatnych serwisów, objętych prawami autorskimi innych osób, będących pomysłami innych osób (plagiat).
  3. nieprzypisywania sobie autorstwa pracy innej osoby.
  4. niereklamowania za pośrednictwem Serwisu innych stron, towarów, usług lub produktów, bez uprzedniej wyraźnej zgody Administratora.
  5. Niepublikowania treści, które zawierają jakiekolwiek treści lub materiały niezgodne z obowiązującym prawem RP, mających na celu jego obejście tego prawa,  naruszających dobre obyczaje, w szczególności dotyczy to treści obraźliwych, wulgarnych (lub zawierających znaki jednoznacznie wskazujące na zastępowanie wulgaryzmu), obscenicznych, pornograficznych, obrażających lub wyśmiewających innych użytkowników, związanych z propagowaniem uzależnień, antysemityzmu, faszyzmu, rasizmu oraz innych szerzących nienawiść treści, czy zmierzających do naruszenia praw innych osób.
 2. Treść wypowiedzi użytkownika powinna być czytelna.
 3. Nie wolno podawać informacji, adresów lub innych form danych, mogących naruszać prawa  innych użytkowników bądź ich własność.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż poprzez zamieszczenie swoich prac w Serwisie zgadza się na dokonywanie ich ocen oraz wprowadzanie innych tekstów (tekstokatury) poprzez innych użytkowników.

§6

Konto użytkownika

 1. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto.
 2. Użytkownik nie może przekazać danych do konta (login, hasło) innej osobie.
 3. Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników.
 4. Nazwa Użytkownika powinna być tak wybrana, aby nie naruszała postanowień niniejszego Regulaminu (w tym w szczególności zakazu używania wulgaryzmów, czy odniesień do treści propagujących uzależnienia, antysemityzm, faszyzm, rasizm oraz innych szerzących nienawiść treści).
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności  wykonane przy pomocy jego konta.
 6. Administrator Serwisu nie odpowiada za włamania na konta Użytkownika.

 

§ 7

Zakładanie konta (profilu) Użytkownika

 1. Założenie konta Użytkownika wymaga podania następujących danych:
  1. Adres e-mail
  2. Nick (podpis)
  3. Hasło
 2. Użytkownik ma obowiązek podawania  prawdziwych i aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Użytkownik powinien zaznaczyć akceptacje regulaminu .

 

§ 8

Obowiązki  Właściciela/Administratora

 1. Właściciel/Administrator zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 2. Właściciel/Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń systemu teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Serwisu, mogących powodować okresowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z wybranych funkcjonalności bądź całego Serwisu.
 3. W miarę możliwości Właściciel zobowiązuje się do wcześniejszej publikacji terminu i przewidywanego czasu trwania prac konserwacyjnych na łamach Serwisu. W takim przypadku Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników.
 4. W sytuacji gdy prac konserwacyjnych nie można było przewidzieć wcześniej Właściciel zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w celu przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności Serwisu. W takim przypadku Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników.
 5. Właściciel/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Właściciela/Administratora. Właściciel/Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo lub Regulamin Serwisu.
 6. Użytkownik został poinformowany, iż zamieszczanie treści niezgodnych z powszechnie obowiązującym prawem może rodzić  odpowiedzialność prawną (zarówno cywilną jak i karną)  tak względem Właściciela Serwisu jak i każdej innej osoby, której prawa zostały naruszone.
 7. Właściciel/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
 8. Właściciel/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania danych użytkowników i ich postów.
 9. Właściciel/Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników, osoby trzecie lub podmioty trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Użytkowników, osób trzecich lub podmiotów trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek.
 10. Właściciel/Administrator zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w praw autorskich oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

 

§9

Moment zawarcia i rozwiązania umowy.

 1. Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu następuje w chwili zarejestrowania się w Serwisie i jednoczesnego zapoznania się z Regulaminem. Użytkownik nie może zarejestrować się w Serwisie bez akceptacji Regulaminu.
 2. Właściciel/Administrator zastrzega sobie możliwość zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, podał dane w Formularzu Rejestracyjnym niezgodne ze stanem faktycznym, postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego lub gdy jego zachowanie zostanie uznane za szkodliwe dla Właściciela bądź innych Użytkowników.
 1. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez usunięcie swojego konta. W takim wypadku wszelkie wpisy i inne treści opublikowane przez użytkownika, którego konto uległo usunięciu, pozostają w mocy, z tym zastrzeżeniem, iż zamiast podpisu Użytkownika widnieć będzie informacja „konto usunięte”.
 1. Użytkownik ma możliwość zaprzestania korzystania z Serwisu w każdej chwili poprzez wylogowanie się z Serwisu.

§10

Reklamacje.

 

 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Właściciel nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
 2.  Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@fotokatury.pl Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail).
 3. Właściciel rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Właściciel powiadomi w tym terminie reklamującego mailem o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 30 dni, licząc od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez reklamującego.
 6. Właściciel nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub informacji ogłaszanych na łamach Serwisu.
 7. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.

 

§11

Ochrona danych osobowych Użytkowników i polityka prywatności.

 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest osoba prywatna, Jakub Zieliński znany jako InterPolska.NET.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach: rejestracji w Serwisie (możliwości korzystania z zasobów oferowanych przez Serwis; Użytkownik jest stroną umowy usługi świadczonej drogą elektroniczną), obsługi reklamacji, udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pomocą Formularza Kontaktowego lub maila korespondencję.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne, choć niezbędne, by Użytkownik mógł korzystać z funkcjonalności Serwisu, oraz by Właściciel mógł realizować pozostałe cele wskazane w niniejszym Regulaminie.
 5. W ramach Serwisu Właściciel przetwarza następujące dane:  adres e-mail (login), a jeśli Użytkownik zgłosi reklamację lub skorzysta z programu pocztowego to również: imię i nazwisko. Ponadto przetwarzany jest również adres IP Użytkownika.
 6. Za odrębną zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane również przez inne podmioty niż Właściciel, w celach objętych zgodą Użytkownika.
 7. Właściciel zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych.
 8. Właściciel oświadcza, iż spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz, że  zarejestrował wszystkie zbiory wymagające takiej rejestracji w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 9. Właściciel oświadcza, iż  ujawnienie danych osobowych Użytkowników oraz informacji z plików logów Użytkowników następuje jedynie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na żądanie podmiotów do tego uprawnionych z mocy ustawy (np. sąd, organy ścigania) iw zakresie przez nie wskazanym.
 10. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Właściciel ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Właściciel powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
 11. Właściciel informuje, że w trakcie korzystania z Usług oferowanych przez Serwis zbierane są i wykorzystywane dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów Użytkowników zawierają: numer IP, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu, informacje o przeglądarce, czas spędzony na stronie Serwisu oraz informacje o stronach, które są otwierane.
 12. Właściciel informuje, że każdy plik umieszczony w Serwisie zapisywany jest z dodatkowymi informacjami - loginem Użytkownika, datą jego wrzucenia oraz numerem IP komputera z którego został wrzucony.
 13. Serwis wykorzystuje pliki  cookies, celem uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.
 14. W Serwisie wyświetlane są pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy. Reklamodawcy  mogą używać takich technologii jak pliki cookie, sygnalizatory WWW, informacje o zainstalowaniu dodatku Flash.
 15. Ponadto Serwis może wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick. System DART wykorzystuje “informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika”. Istnieje w każdej chwili możliwość wyłączenia tego systemu za pośrednictwem tej strony.
 16. Użytkownik może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na stronach Serwisu lub stronach reklamodawców Serwisu w opcjach przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji Serwisu. Nie będzie można między innymi tworzyć i logować się do własnego Konta.
 17. Właściciel informuje, że ruch na stronach Serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania ze stron Serwisu. Korzystając ze stron Serwisu Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Właściciel/Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.
 3. Właściciel/Administrator w szczególnych przypadkach zastrzega sobie prawo do nieprzestrzegania powyższego Regulaminu.
 4. Wszelkie działania łamiące powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych) będą surowo karane, a dane użytkowania łamiącego prawo przekazywane osobie poszkodowanej i organom ścigania.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2015-08-01 (sobota).
Akceptuję
Odrzucam
Portal Fotokatury używa cookies (ciasteczek). Do czego są one potrzebne można dowiedzieć się w tym miejscu. Korzystanie z naszego portalu jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zmienić ustawienia w przeglądarce tak, aby nie pobierała ona ciasteczek.